ZEPHIROS, a.s. ručí za obsah, farebnosť a kvalitu vytlačených dát iba v prípade, ak bola klientom odsúhlasená a podpísaná korektúra skúšobného výtlačku. Skúšobný výtlačok v náklade 1 kus je zdarma.

Výtlačky sú určené pre interiérové použitie. V exteriéri je ich použitie limitované na 2 mesiace s výnimkou veľkoplošnej tlače, ak je tak výslovne uvedené v našej cenovej ponuke a dodacom liste! Kalkulácie a dohodnutá cena sa rozumie cena za tlač z ripovateľného dokumentu a rozumie sa bez DPH. V prípade nutnosti úpravy dokumentu do formátu, ktorý možno zripovať a vytlačiť, si spoločnosť ZEPHIROS účtuje prácu grafika. O nutnosti úpravy dokumentu spoločnosť ZEPHIROS, a.s. informuje vopred.

V prípade, že cena nie je uvedená v objednávke, prípadne odsúhlasená pri preberaní zákazky, na neskoršie reklamácie ohľadne ceny nie je možné brať zreteľ. Za záväznú sa považuje cena publikovaná na internetovej stránke www.zephiros.com.

ZEPHIROS, a.s. si vyhradzuje právo stanovenia platobných podmienok. V prípade, že k zákazke nie je priložená objednávka so všetkými právnymi náležitosťami, platobnou podmienkou sa rozumie automaticky platba v hotovosti, bankovou kartou, prípadne platba na základe zálohovej faktúry. Platba na faktúru s 14 – dennou splatnosťou je možná iba v prípade predchádzajúcej dohody s vedením spoločnosti ZEPHIROS, a.s. a za podmienky, že všetky predchádzajúce faktúry po splatnosti sú odberateľom uhradené.

Ceny sú fakturované v zmysle zákona 18/1996 Z.z. o cenách. Predmet fakturácie je až do zaplatenia majetkom firmy ZEPHIROS, a.s. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry je spoločnosť ZEPHIROS, a.s. oprávnená účtovať úroky z omeškania v zmysle 9/2013 Z.z. a Nariadenia vlády č. 21/2013 Z.z.

Zadanie objednávky považujeme za Vaše vyjadrenie súhlasu s dodacími podmienkami.

Zadaním objednávky súhlasíte, aby Vás spoločnosť ZEPHIROS kontaktovala e-mailom, telefonicky alebo poštou ohľadne všetkých skutočností týkajúcich sa predmetnej zákazky. Zároveň súhlasíte, aby Vás v budúcnosti spoločnosť ZEPHIROS kontaktovala ohľadne noviniek a aktuálnych ponúk. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať pokynom zaslaným na adresu zephiros@zephiros.com.

Ostatné vzťahy medzi spoločnosťou ZEPHIROS, a.s. a klientom sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17. 02. 2014 a nahrádzajú predchádzajúce znenie obchodných podmienok.