fbpx

GDPR prehlásenie

Naše GDPR prehlásenie

Spoločnosť ZEPHIROS, a.s., so sídlom Komárňanská 1478/91 821 09 Bratislava, IČO: 36302716, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5111/B (ďalej ako „ZEPHIROS“),

spracováva tieto skupiny osobných údajov:

Osobné údaje, vo vzťahu ku ktorým je spoločnosť ZEPHIROS prevádzkovateľom, keďže spoločnosť definuje účel a spôsob ich spracovávania,

Osobné údaje, vo vzťahu ku ktorým je spoločnosť ZEPHIROS sprostredkovateľom, keďže spoločnosť príslušné údaje spracováva v mene svojich klientov, ktorí definujú účel a spôsob ich spracovávania.

ZEPHIROS spracováva osobné údaje v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 20166/ 79 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej ako „Nariadenie“).

V zmysle Nariadenia spoločnosť ZEPHIROS prijala príslušné technické a organizačné opatrenia na zaistenie ochrany osobných údajov a práv osôb, ktorých osobné údaje sa spracovávajú (ďalej ako “dotknutá osoba”). Spoločnosť ZEPHIROS je povinná dotknutej osobe poskytnúť detailné informácie o spracovávaní osobných údajov, aby splnila povinnosť, ktorú definuje Nariadenie.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas na spracovanie osobných údajov.

ZEPHIROS ako prevádzkovateľ zbiera osobné údaje na účely marketingu a procesu náboru zamestnancov:

Marketing

Účel zbierania osobných údajov: zasielanie odborných newslettrov, informácií z odboru, obchodných ponúk, prieskumov a iných markertingových materiálov.

Právny základ: súhlas (článok 6, ods. 1 písm. a) Nariadenia) a oprávnený záujem (článok 6, ods. 1 písm. f) Nariadenia) – na komerčné účely prevádzkovateľa – prezentácia poskytovaných a nových služieb.
Rozsah osobných údajov: meno, priezvisko, titul, e-mail, pracovná pozícia, telefónne číslo.
Prijímatelia: prevádzkovateľ, dodávatelia IT služieb a administratívne služby v priestoroch spoločnosti ZEPHIROS výhradne na účely obsluhy. Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa
Doba uloženia: na dobu 5 rokov.
Dotknuté osoby: kontaktné osoby klientov a potenciálnych klientov spoločnosti ZEPHIROS a iných jednotlivcov, ktorí majú záujem o zasielanie našich materiálov (newslettrov, pozvánok, informačných a iných marketingových materiálov).
Kategórie spracovávania: zbieranie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo upravovanie, získavanie, konzultovanie, usporadúvanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo likvidácia.

Uchádzači o zamestnanie

Účel: uchovávanie záznamov o neúspešných uchádzačoch o zamestnanie prevádzkovateľa.
Právny základ: súhlas (podľa článku 6, ods. 1 písm. a) Nariadenia).
Rozsah osobných údajov: údaje uvedené v životopise a iných sprievodných dokumentoch.
Prijímatelia: prevádzkovateľ, dodávatelia IT služieb a administratívne služby v priestoroch spoločnosti ZEPHIROS výhradne na účely údržby.
Prenos do tretej krajiny: nevzťahuje sa.
Doba uloženia: na dobu 0,5 roka.
Dotknuté osoby: uchádzači o zamestnanie.

Prečítajte si viac o tom, ako spracovávame údaje, ktoré získavame z návštev našej webstránky v Politike ochrany súkromia a Cookies.

Kontaktná osoba:
Róbert Kovács
E-mail: gdpr@zephiros.sk