fbpx

Príprava dát pre tlač

Ako správne pripraviť tlačové dáta

Súbor s podkladmi pre tlač musí byť vystredený na podklade. Pokiaľ chcte tlačiť viacstranové dokumenty rovnakého rozmeru, je lepšie dodať ich v jednom súbore. Najvhodnejším formátom pre tlačové dáta je PDF. Pri exporte do PDF majte na pamäti, že je potrebné výstupné PDF nastaviť na PREPRESS kvalitu. Pri tvorbe tlačových podkladov používajte farebný model CMYK, nie RGB. Tlačoviny nie je potrebné vyraďovať na hárok, vyradíme si ich sami.

Papier a ostatné materiály máme spravidla vo formáte SRA3 (320 × 450 mm), no vieme spracovať aj iné formáty. Preto je vhodné si možnosť realizácie overiť.

Spadávka

Spadávka je presah grafiky dokumentu za okraje požadovaného výstupného formátu. Používa sa z dôvodu, aby na okrajoch neostávali biele nepotlačené plochy, ktoré by mohli vzniknúť nepresnosťami pri tlači alebo oreze na presný formát alebo pri knihárskom spracovaní. Nepresnosť môže tiež vznikať pri obojstrannej tlači, kedy jedna strana nesedí presne na druhú a vznikne posun o 1 - 2 mm. Z tohto dôvodu sa používa spadávka všade, kde grafika zasahuje až k okraju dokumentu. Spravidla používame spadávku 3 mm.

Dokumenty so spadávkou sa vždy tlačia na väčší formát, ako je zamýšľaný rozmer výslednej tlačoviny a musia obsahovať orezové značky.

Príprava dát pre väzbu

Pri dátach pre všetky typoch knihárskeho spracovania spravíte najlepšie, keď sa nebudete pokúšať nám uľahčiť prácu vyraďovaním stránok na tlačový hárok. Disponujeme vyraďovacím nástrojom, ktorý zvládne túto prácu omnoho spoľahlivejšie a jednoduchšie.

Ako poslať tlačové podklady

Podklady môžete posielať e-mailom, nahrať na naše FTP, alebo napríklad cez úschovňu. Zrozumiteľne súbory pomenujte a doplňte presnou špecifikáciou:

  • názov zákazky
  • názvy súborov a ich umiestnenie
  • výsledný formát alebo rozmer v mm
  • farebnosť tlače, či ide o jednostrannú alebo obojstrannú tlač
  • náklad
  • gramáž a druh papiera
  • knihárske spracovanie

V prípade, že je potrebné dodané dáta upraviť, účtujeme sadzbu 20€/hod.