My a globálne trendy

    ZEPHIROS sa zúčastnil dotazníkového šetrenia organizovaného spoločnosťou Messe Düsseldorf, ktorá organizuje prestížne stretnutie polygrafického sveta DRUPA a v období do jeho konania v máji 2016 bude postupne prezentovať rôzne štúdie súvisiace s týmto odvetvím priemyslu a služieb.

    Dotazníkové šetrenie bolo jedným z podkladom pre prvú takúto analýzu. Jej názov je Globálne trendy a bola nedávno publikovaná na stránkach DRUPY. Cca 2 500 riadiacich pracovníkov firiem z celého sveta (tlačiarov a ich dodávateľov) odpovedalo sa sústavu dotazov, ktoré boli nasledovne spracované a vyhodnotené. Správa je obsiahla a náležite graficky spracovaná, s prehľadnými grafmi a tabuľkami, odporúčame ju do vaše pozornosti.

    Závery možno zovšeobecniť i takto: tržby v polygrafickom priemysle majú rastúci tendenciu, zatiaľ čo ziskovosť klesá v dôsledku zvyšujúcej sa nákladovosti a tlaku na ceny. Toto zovšeobecnenie ale variuje podľa jednotlivých regiónov. Prístup a objem k financovaniu ostáva viac menej nezmenený, možno ale pozorovať nárast nákladov na financovanie a zhoršovanie situácie v cash managemente, najmä v správe pohľadávok. Dochádza k radikálnym zmenám v technologickom mixe v prospech digitálnych technológií. Za najväčšiu výzvu považujú respondenti získavanie nových zákazníkov, trh polygrafických služieb sa javí ako pomerne saturovaný. Medzi prekvapivé zistenia možno zaradiť fakt, že moderátne zoslabil tlak na znižovanie cien a respondenti reportujú problémy s náborom kvalifikovaných pracovníkov schopných reagovať na posun odvetvia smerom k digitálnemu a kreatívnemu spôsobu komunikácie a výroby. Čo sa týka investícií, približne polovica opýtaných plánuje v najbližšom období investície jak do tlačových, tak do knihárskych kapacít a riadenia výrobného toku. Investície sú vyvolané hlavne očakávaniami spojenými zo zvyšovaním efektívnosti, rozšírením kapacity a zlepšením pridanej hodnoty. Situácia v polygrafickom priemysle ale ostáva stále predsa len derivátom celkového ekonomického vývoja. MMF odhaduje globálny rast pre rok 2014 pod úrovňou roku 2013. Nás sa ale samozrejme dotýka hlavne situácia v Európe, kde na ešte skromnejší ekonomický rast číhajú nástrahy vo forme pretrvávajúcej vysokej nezamestnanosti, deflácie a plošných úsporných opatrení.

    Celú štúdiu je možné obstarať si za úplatu tu: shop-md.suttermedia.de/en/Reports/

    Sumár je zdarma k stiahnutiu tu: www.drupa.de/cipp/md_drupa/lib/pub/login/page,oid,11620/lang,2/ticket,g_u_e_s_t/login_success_oid,30496/src,summary_2