Spadávka

    Spadávka je presah grafiky dokumentu za okraje požadovaného výstupného formátu. Používa sa z dôvodu, aby na okrajoch neostávali biele nepotlačené plochy, ktoré by mohli vzniknúť nepresnosťami pri tlači alebo oreze na presný formát alebo pri knihárskom spracovaní. Nepresnosť môže tiež vznikať pri obojstrannej tlači, kedy jedna strana nesedí presne na druhú a vznikne posun o 1 – 2 mm. Z tohto dôvodu sa používa spadávka všade, kde grafika zasahuje až k okraju dokumentu. Spravidla používame spadávku 3 mm.

    Dokumenty so spadávkou sa vždy tlačia na väčší formát, ako je zamýšľaný rozmer výslednej tlačoviny a musia obsahovať orezové značky.